Утворення СРСР

История » Утворення СРСР

Курс на об'єдання державних утворень, що виникли в результаті розпаду Російської імперії, під орудою Москви був невід'ємною складовою загального політичного курсу більшовиків. Для цього Москва застосовувала широкий набір засобів - від зброї до «політичної дипломатії» в усіх її формах.

Повернімося, однак, до періоду, що передував створенню СРСР. Розроблений Й. Сталіним проект «Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками» передбачав входження останніх до Російської Федерації на правах автономії. Це був так званий проект автономізації. Він викликав енергійну критику з боку більшості тодішнього керівництва УСРР. Проти плану автономізації виступив і В. Ленін. Він запропонував покласти в основу взаємовідносин радянських республік інший принцип - принцип рівних прав у складі федерації.

Наставала черга сфери міжнародних зносин. У січні 1922 р. делегати від радянських республік, у тому числі УСРР, підписали протокол про передання РСФРР свого представництва на Генуезькій конференції. Російське зовнішньополітичне відомство фактично узурпувало повноваження «незалежних» республік і почало виконувати функції загальнофедеративної структури. Додамо до цього, що в тому ж році в Україні був закритий спеціальний навчальний заклад, який готував національні дипломатичні кадри, - Інститут зовнішніх зносин. Саме з того часу підготовка таких фахівців почала вестися виключно в Москві. Україна не мала змоги робити цього аж до 1944 р., коли в Київському університеті був започаткований факультет міжнародних відносин (з 1990 р. - Інститут міжнародних відносин).

Гербъ рода князей Дашковыхъ
В щите, разделенном на четыре части, находится в середине ма­лый щиток, на котором изображе­ны в белом поле золотые крест, ше­стиугольная звезда и между ними полумесяц, рогами обращенный вниз. В правой верхней и в левой нижней частях в голубом поле - ан­гел в сребротканой одежде, держа­щий в правой руке обнаженный серебряный меч, а в ле ...

Тоталитарная нравственность
Однако в этом солдатском образовании нравственной подготовке придавалось не меньше значения, чем технической. Спартанское образование целиком направлено на формирование характера по совершенно определенной модели, той самой, которую на глазах у нас, в Европе XX века, вновь вызвало к жизни во всем ее диком и бесчеловечном величии воскреш ...

Внутренний рынок страны, развитие торговли, государственные финансы и кредит
Под воздействием денежного оброка крестьянское хозяйство все более тесно связывалось с рынком. Эти экономические связи имели свои особенности в зависимости от имущественного положения крестьян. В хозяйстве богатых крестьян развивались товарные отрасли сельского хозяйства: производство льна, конопли, скотоводство, огородничество, садовод ...