Утворення СРСР

История » Утворення СРСР

Курс на об'єдання державних утворень, що виникли в результаті розпаду Російської імперії, під орудою Москви був невід'ємною складовою загального політичного курсу більшовиків. Для цього Москва застосовувала широкий набір засобів - від зброї до «політичної дипломатії» в усіх її формах.

Повернімося, однак, до періоду, що передував створенню СРСР. Розроблений Й. Сталіним проект «Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками» передбачав входження останніх до Російської Федерації на правах автономії. Це був так званий проект автономізації. Він викликав енергійну критику з боку більшості тодішнього керівництва УСРР. Проти плану автономізації виступив і В. Ленін. Він запропонував покласти в основу взаємовідносин радянських республік інший принцип - принцип рівних прав у складі федерації.

Наставала черга сфери міжнародних зносин. У січні 1922 р. делегати від радянських республік, у тому числі УСРР, підписали протокол про передання РСФРР свого представництва на Генуезькій конференції. Російське зовнішньополітичне відомство фактично узурпувало повноваження «незалежних» республік і почало виконувати функції загальнофедеративної структури. Додамо до цього, що в тому ж році в Україні був закритий спеціальний навчальний заклад, який готував національні дипломатичні кадри, - Інститут зовнішніх зносин. Саме з того часу підготовка таких фахівців почала вестися виключно в Москві. Україна не мала змоги робити цього аж до 1944 р., коли в Київському університеті був започаткований факультет міжнародних відносин (з 1990 р. - Інститут міжнародних відносин).

Подавление восстания «краснобровых»
Век «Новой» династии оказался недолог, после гибели Ван Мана империя пала к ногам нового императора Гэнши, провозгласившего возвращение династии Хань, вошедшей в историю как Поздняя Хань. Таким образом основные цели Лю Сюя и его последователей были достигнуты, но с «краснобровыми» дело обстояло иначе – они продолжали бесчинствовать во м ...

Образование Иртышской десятиверстной полосы
Во второй половине XVIII века вдоль левобережья Иртыша возникает так называемое десятиверстное пространство, послужившее в дальнейшем одним из источников обострения земельной проблемы в данном регионе. Возникновение десятиверстной полосы рассматривается нами как одно из последствий царской колонизации. Устройство Иртышской военной линии ...

Экономические реформы Ельцина – Гайдара
Осенью 1991 года российское правительство под руководством Егора Тимуровича Гайдара приступило к осуществлению реформ по переводу экономики страны к рыночным отношениям. С этой целью было проведено : 1) либерализация цен – отказ государства от ценообразования и предоставления производителям права самим назначать цены; 2) приватизац ...