Утворення СРСР

История » Утворення СРСР

Курс на об'єдання державних утворень, що виникли в результаті розпаду Російської імперії, під орудою Москви був невід'ємною складовою загального політичного курсу більшовиків. Для цього Москва застосовувала широкий набір засобів - від зброї до «політичної дипломатії» в усіх її формах.

Повернімося, однак, до періоду, що передував створенню СРСР. Розроблений Й. Сталіним проект «Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками» передбачав входження останніх до Російської Федерації на правах автономії. Це був так званий проект автономізації. Він викликав енергійну критику з боку більшості тодішнього керівництва УСРР. Проти плану автономізації виступив і В. Ленін. Він запропонував покласти в основу взаємовідносин радянських республік інший принцип - принцип рівних прав у складі федерації.

Наставала черга сфери міжнародних зносин. У січні 1922 р. делегати від радянських республік, у тому числі УСРР, підписали протокол про передання РСФРР свого представництва на Генуезькій конференції. Російське зовнішньополітичне відомство фактично узурпувало повноваження «незалежних» республік і почало виконувати функції загальнофедеративної структури. Додамо до цього, що в тому ж році в Україні був закритий спеціальний навчальний заклад, який готував національні дипломатичні кадри, - Інститут зовнішніх зносин. Саме з того часу підготовка таких фахівців почала вестися виключно в Москві. Україна не мала змоги робити цього аж до 1944 р., коли в Київському університеті був започаткований факультет міжнародних відносин (з 1990 р. - Інститут міжнародних відносин).

История нефтяной Чернушки.
Первые шаги нефтяниками на Чернушинской земле были сделаны в послевоенные годы. Велась разведка геологами-поисковиками, сейсморазведкой, разведкой структурного бурения. Начальником поисковой группы, работавшей в Чернушинском и Куединском районах был Зверев Владимир Анатольевич. Результатом большой работы стало выявление нефтеносных стру ...

Гербъ рода князей Дашковыхъ
В щите, разделенном на четыре части, находится в середине ма­лый щиток, на котором изображе­ны в белом поле золотые крест, ше­стиугольная звезда и между ними полумесяц, рогами обращенный вниз. В правой верхней и в левой нижней частях в голубом поле - ан­гел в сребротканой одежде, держа­щий в правой руке обнаженный серебряный меч, а в ле ...

Начало новой  династии русских царей
К 25 февраля 1613 года сопротивление бывших членов Семибоярщины и руководства Земского ополчения было окончательно сломлено. В города и уезды страны были отправлены грамоты с известием об избрании царя и проведении присяги на верность новой династии. Среди лиц, подписавших этот документ, нет имен вождей земского ополчения Пожарского и Т ...